Teatr Muzyczny Adria i Miasto Koszalin zapraszają na „Letnie Warsztaty Musicalowe” w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”.

Warsztaty musicalowe to propozycja dla uzdolnionej młodzieży z Koszalina (13-18 lat). Odbywać będą się one w siedzibie Teatru Muzycznego Adria, w dwóch turnusach: 18-22 lipca oraz 8-12 sierpnia w godzinach 11:00-14:00.

W każdym turnusie maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

Podczas 3h warsztatów uczestnicy będą brać udział w zajęciach wokalnych, tanecznych oraz aktorskich. 

Zapisy na warsztaty odbywają się w siedzibie Teatru Muzycznego Adria.

Obowiązuje opłata 20zł.

 

 

 

Regulamin Letnich Warsztatów Musicalowych Teatru Muzycznego Adria 

1. Postanowienia ogólne 

1.1.Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w warsztatach musicalowych Teatru Muzycznego Adria polegających na przeprowadzeniu cyklu zajęć aktorskich, wokalnych i tanecznych w obszarze musicalu (dalej: Warsztaty). 

1.2. Warsztaty odbywają się w siedzibie Teatru przy ul. Grunwaldzkiej 8-10 w Koszalinie. 

1.3. Warsztaty odbywają się w dniach 18 – 22 lipca 2022 r. w godzinach 11:00-14:00 oraz 8-12 sierpnia 2022r. w godzinach 11:00-14:00.

1.4.Organizatorem Warsztatów jest Teatr Muzyczny Adria z siedzibą w Koszalinie , ul. Grunwaldzka 8-10 (dalej: „Organizator”). 

1.5.Koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosi ryczałtową kwotę 20,00 zł brutto. 

2. Zgłoszenie udziału w Warsztatach 

2.1. Zgłoszenia do udziału w Warsztatach rozpoczynają się w dniu 20 czerwca 2022 r. i kończą się w dniu rozpoczęcia zajęć w danym turnusie. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona do 25 i decyduje kolejność zgłoszeń. 

2.2. Uczestnikiem Warsztatów może być młodzież z miasta Koszalin w wieku 13-18 lat. Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach musi być podpisane przez opiekuna prawnego Uczestnika w przypadku osoby niepełnoletniej.

2.3. Osoba, która chce uczestniczyć w Warsztatach (dalej: „Uczestnik”) jest zobowiązana dokonać zgłoszenia zgodnie z poniższymi warunkami: 

 • a)  wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie Teatru Muzycznego Adria
 • b)  zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować Regulamin składając na formularzu oświadczenie o następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Warsztatów Musicalowych w Teatrze Muzycznym Adria w Koszalinie i akceptuję jego treść.

2.4. W dniu zgłoszenia się na Warsztaty, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania wpłaty kwoty 20 zł brutto w Kasie Teatru. Dokonanie zakupu zostanie potwierdzone rachunkiem wystawioną przez Organizatora. W przypadku chęci otrzymania faktury osobie prowadzącej działalność gospodarczą, prosimy o podanie pełnych danych wymaganych do faktury, wraz z NIP nabywcy. 

2.5.Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości miejsc w grupie lub zamknięcia listy uczestników Warsztatów w wybranym przez siebie momencie.

2.6. Organizator ma prawo odmówić udziału uczestnika w Warsztatach w przypadku: niedopełnienia warunków formalnych zgłoszenia określonych w niniejszym Regulaminie lub wyczerpaniu wolnych miejsc

3. Zasady uczestnictwa w Warsztatach 

3.1. Uczestnik Warsztatów jest zobligowany do stawienia się w Teatrze Muzycznym Adria w Koszalinie, w dniu Warsztatów co najmniej na 15 minut przed ich rozpoczęciem.

3.2.Każda z osób uczestniczących w Warsztatach jest o odpowiedzialna za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez: 

 1. udział w wywiadzie, w szczególności o braku występowania objawów wskazujących na chorobę zakaźną,
 2. rezygnację z udziału w wyznaczonych zajęciach artystycznych w przypadku pojawienia się symptomów choroby wirusowej, tj. w stanie podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37,4 C), z objawami kaszlu, kataru, dusznością bóle mięśni, silnym ogólnym słabieniem lub innymi charakterystycznymi dla infekcji wirusowych
 3. przychodzenie do siedziby Teatru zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, bez osób towarzyszących; 
 4. Wyposażenia w odpowiedni, sportowy strój i obuwie na zmianę.
 5. opuszczenie siedziby Teatru niezwłocznie po zakończeniu Warsztatów; 
 6. stosowanie się do poleceń osób z ramienia Teatru.

3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestnika. 

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i inne mienie Uczestnika, które może zostać zagubione, zniszczone lub skradzione. 

3.6.Uczestnik nie może:
– filmować, nagrywać ani fotografować Warsztatów;
– pozostawać w czasie Warsztatu pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych; 

-wnosić na salę jedzenia. 

3.7.W celu zapewnienia jak najlepszych świadczonych usług i maksymalnego bezpieczeństwa uczestników Warsztatów Teatr prowadzi listy obecności uczestników Warsztatów.

3.8.Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności przedstawicieli Teatru i innych uczestników Warsztatów. 

3.9.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Warsztatów Uczestnika, który naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, będzie zakłócał przebieg Warsztatów; będzie postępował sprzecznie z poleceniami przedstawicieli Organizatora. 

4. Wizerunek i prawa do artystycznego wykonania 

4.1.Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1. rejestracji fotograficznej, audiowizualnej lub/i audialnej Warsztatów z udziałem Uczestników z prawem umieszczenia zarejestrowanego materiału w zbiorach archiwalnych Teatru oraz wykorzystywania fragmentów w materiałach Teatru o charakterze monograficznym, kronikarskim, edukacyjnym i promocyjnym, z prawem do zwielokrotnienia , publicznego udostępniania, nadawania, reemitowania, 

2. wprowadzenie filmu/fotografii do sieci multimedialnej – Internet i wykorzystanie w serwisach internetowych oraz mediach społecznościowych Teatru Muzycznego Adria. 

4.2.Organizator jest uprawniony do bezpłatnego wykorzystywania fragmentów lub całości dokumentów filmowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w punkcie 4.1 niniejszej części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w tym prawo do ich publikacji i publicznej prezentacji za pośrednictwem Internetu i telewizji, a także do ich prezentowania na pokazach publicznych związanych z działalnością Organizatora. 

4.3.Uczestnik może zgłosić sprzeciw w sprawie umieszczenia w materiałach promocyjnych Teatru oraz w materiałach powstających w ramach Warsztatów swojego wizerunku i jego rozpowszechnianie oraz praw do artystycznego wykonania w ramach powierzonej na warsztatach roli. 

5. Przetwarzanie danych osobowych 

5.1.Administrator Danych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Organizator – Teatr Muzyczny Adria w Koszalinie, ul. Grunwaldzka 8-10, 75-241 Koszalin.

5.2.Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem kontakt@teatradria.pl

5.3.Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Warsztatów na podstawie niniejszego Regulaminu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO” oraz wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w szczególności: przepisy podatkowe dotyczące wystawiania faktur VAT i rozliczania należności). Administrator w celach promocyjnych będzie wykorzystywał dokumentację filmową/zdjęciową wykonaną podczas Warsztatów. Wykorzystanie wizerunku wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest promocja jego własnej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uczestnik Warsztatów może wyrazić sprzeciw na utrwalanie i wykorzystanie jego wizerunku w tym celu. 

5.4.Obowiązek podania danych osobowych. Podanie danych osobowych w przypadku przeprowadzenia Warsztatów jest dobrowolne jednak jest warunkiem uczestnictwa w Warsztatach, a w przypadku realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne. 

5.5.Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w/w celu Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom, chyba, że taka konieczność zajdzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podmiotom uprawnionym na ich podstawie takim jak organy państwowe, urzędy skarbowe, sądy, komornicy) lub będzie to konieczne do realizacji w/w celu za pomocą innych podmiotów (podwykonawców, operatorów pocztowych, dostawców oprogramowania). 

5.6.Okresy przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 5.3 powyżej, tj. przez okres 30 dni od dnia przeprowadzenia Warsztatów, a jeśli zajdzie taka konieczność przez czas: 

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej (co do zasady 5 lat od powstania zobowiązania podatkowego),
 • realizacji przez Organizatora jej uprawnień, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń (co do zasady 3 lata).
 • zgłoszenia sprzeciwu w przypadku wykorzystywania wizerunku z dokumentacji filmowej/zdjęciowej.

5.7.Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych. 

5.8.Prawa osoby, której dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatorowi, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

5.9.Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez złożenie wniosku w sposób i na adresy wskazane na wstępie (Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych). Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

5.10.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5.11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych. Organizator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych. 

6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny co najmniej do zakończenia Warsztatów na stronie internetowej: www.teatradria.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Wszelkie informacje na temat Warsztatów można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: kontakt@teatradria.pl 

Menu